«Эң жигердүү адамдардын үндѳрү» (эл чыгармачылыгы)

(эл чыгармачылыгы)

Конкурстун калыстар тобу жана баа берүү чен-ѳлчѳмдѳрү

Төмөнкү максаттарга багытталган «Аялдар саясатта» деген темада «Элдик чыгармачылык» сынагы жарыяланат:

 1. саясатка аялдардын катышуусунун маанилүүлүгүн көтөрөт;
 2. кыздарды жана аялдарды саясий ишмердүүлүк менен алектенүүгѳ шыктандырат;
 3. шайлоодо кыздарды добуш берүүгө үндөйт;
 4. үй-бүлөлүк милдеттерди бөлүштүрүү идеясын жана ийгиликтүү саясий кѳтѳрүлүү жана карьералык өсүү үчүн аялдарга шарттарды түзүүнү өз ара колдойт.

Долбоорлорго төмөнкү чен-ѳлчѳмдѳр боюнча баа берилет:

 • темага ылайык келүүсү;
 • этикалык чен-ѳлчѳмдѳргѳ ылайык келүүсү (ооба / жок);
 • чыгармачыл мамиленин орун алышы;
 • «Биздин Добуш» платформасында көрүүлөрдүн саны боюнча катышуучулардын камтылышы.

Сынактын калыстар тобунун курамы долбоордун уюштуруучулары тарабынан бекитилет.

Жеңүүчү төмөнкүдөй жол менен аныкталат: катышуучулар аудиторияны камтуу боюнча иреттелет (биринчи орун - эң чоң камтуу), калыстар тобунун бардык мүчөлөрүнүн көз карашы боюнча темага жана этикалык чен-ѳлчѳмдѳргѳ жооп берген биринчи беш катышуучу жеңүүчү болот.

Жюри конкурса и критерии оценки

Объявляется конкурс "народное творчество" на тему "женщины в политике" направленные на следующие цели:

 1. продвигает важность женского участия в политике;
 2. мотивирует девушек и женщин делать политическую карьеру;
 3. стимулирует девушек принять участие в голосовании на выборах;
 4. поддерживает идею разделения семейных обязанностей и взаимной поддержки для создания женщинам условий успешного политического продвижения и карьерного роста.

Оценка проектов проводится по следующим критериям:

 • соответствие тематике;
 • соответствие этическим критериям (да/нет);
 • наличие творческого креативность подхода;
 • охват аудитории по количеству просмотров на платформе «Биздин добуш».

Состав жюри конкурса утверждается организаторами проекта.

Определение победителя проводится следующим методом: участники ранжируются по охвату аудитории (первое место - самый большой охват), победителями становятся первые пять участников, соответствующие тематике и этическим критериям с точки зрения всех членов жюри.